logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन
माइलस्टोन लक्ष मंग्सीर महिनाको प्रगति मंग्सीर महिना सम्मको प्रगति सम्पन्न कार्यहरु प्रगति कम हुनुका कारणहरु
प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक
विवरण परिमाण
इनटेकमा गेट जडान कार्य (प्र.श.) 100 10 10 10 20 20 10 10 10 15 100 सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भइसकेकाे Lockdown
5 गोटा संरचनाहरु निर्माण (प्रतिशत) 100 10 10 10 10 15 15 15 15 15 100 Aqueduct-1, Superpassage -2, Escape-1, VRB-1 काे निर्माण भइसकेकाे ।
नहर लाइनिङ ( मी) 500 50 50 50 100 100 100 50 100 190 190 मि. नहर लाइनिङको कार्य Corona virus को प्रकोपले नेपाल lockdown को अवस्थामा रहेकोले निमार्ण कार्य हुन नसकेकोले
मुल नहरमा माटोको कार्य (कि.मी) 1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 650 मि. नहर निर्माण कार्य पुर्ण रूपमा र 350 मी आशिक रुपमा सम्पन्न Corona virus को प्रकोपले नेपाल lockdown को अवस्थामा रहेकोले निमार्ण कार्य हुन नसकेको