logo
सुचना तथा समाचार सम्पर्क गर्नुहोस प्रसासकिय लगइन

पत्रिङका गाँउ कुलोपानी समिति

क्र.स नाम, थर ठेगाना पद सम्पर्क नं. फोटो
1 जोखन राम नेपाली गढवा १ पत्रिङगा अध्यक्ष
2 विषणु माया घिमिरे गढवा १ पत्रिङगा उपाध्यक्ष
3 प्रेम बहादुर यादव गढवा १ पत्रिङगा सचिव
4 विष्णु माया घिमिरे गढवा १ पत्रिङगा कोषाध्यक्ष
5 राम स्वरुप थारु कुमाल गढवा १ पत्रिङगा सदस्य
6 विनु बुढा मगर गढवा १ पत्रिङगा सदस्य
7 जबुना भण्डारी गढवा १ पत्रिङगा सदस्य

जेठान गाँउ कुलोपानी समिति

क्र.स नाम, थर ठेगाना पद सम्पर्क नं. फोटो
1 हरिनाथ योगी गढवा १ जेठान गाँउ अध्यक्ष
2 सुरेन्द्र कुमाल गढवा १ जेठान गाँउ उपाध्यक्ष
3 देविलाल थारु कुमाल गढवा १ जेठान गाँउ सचिव
4 सरिता योगी गढवा १ जेठान गाँउ कोषाध्यक्ष
5 गोपाल कुमाल गढवा १ जेठान गाँउ सदस्य
6 भुमा योगी गढवा १ जेठान गाँउ सदस्य
7 छेदुराम नेपाली गढवा १ जेठान गाँउ सदस्य